O spevníku

Própriá liturgického roka sú na Slovensku jediným komplexným liturgickým spevníkom po II. vatikánskom koncile. Obsahujú vlastné spevy liturgie: vstupné spevy, spevy na ofertórium a spevy na prijímanie celého liturgického roka, ktoré sú uvedené v dôležitých liturgických prameňoch ako Rímsky misál, Graduale Romanum, Graduale Simplex a i. Najväčším bohatstvom spevníka sú texty Svätého Písma, ktoré sa desaťročiami používania predkoncilového Jednotného katolíckeho spevníka z hudobnej zložky sv. omše na Slovensku vytratili. Texty zo spomínaných liturgických prameňov boli v oficiálnom katolíckom preklade do slovenčiny nanovo zhudobnené so zreteľom na možnosť aktívnej účasti veriaceho ľudu na speve.

Vladimír Kopec je autorom početných diel duchovnej hudby. Po absolvovaní hudobnej pedagogiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre študoval na Konzervatóriu sv. Cecílie v Ríme kompozíciu a organ. Vo večnom meste mal možnosť aktívne sa zapájať do hudobných produkcií v pápežských bazilikách, najmä v Lateránskej bazilike a v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne, kde bol formovaný hudbou gregoriánskeho chorálu, rímskej palestrinovskej polyfónie, stretnutiami s významnými osobnosťami súčasnej liturgickej hudby ako James Edward Goetsche, Domenico Bartolucci, Pierre Paul, Giuseppe Liberto, Marco Frisina a iné.

Práve nad hrobom apoštola Petra sa zrodila myšlienka slovenského pokoncilového spevníka, ktorý by textami Svätého Písma autenticky priliehal k jednotlivým liturgickým sláveniam. Po návrate na Slovensko sa ukázala potreba takýchto spevov ešte viac, najmä počas pôsobenia Vladimíra Kopca ako odborného asistenta na Katedre liturgiky na Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte UK – v Kňazskom seminári v Nitre. Začali tak vznikať antifóny na rôzne príležitosti väčšinou na objednávku študentov teológie, ktoré sa časom rozrástli na komplexné dielo.

Vladimír Kopec

E-mail: objednavky@propria.sk

Hudobná ukážka